Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden for foreningsbestyrelsen

Vedtaget 11. april 2024, og senest tilrettet 23. maj 2024.

Denne forretningsorden anvendes af bestyrelsen i Socialdemokratiet Halsnæs.

§1 Møder og Indkaldelse

Bestyrelsen afholder årligt 6-12 møder, med passende mellemrum og pause i sommerferien.
Møderne ledes af formanden eller næstformanden. Ved forfald fra formanden eller næstformanden vælger bestyrelsen en midlertidig mødeleder.
Datoer for ordinære bestyrelsesmøder skal være planlagt i et årshjul.

§2 Dagsorden

Dagsordenen for bestyrelsesmøderne udarbejdes af formanden på bestyrelsens vegne og udsendes senest en uge inden mødet. Forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest 10 hverdage før mødets afholdelse.

Dagsorden skal sendes elektronisk til bestyrelsen og andre deltagere.

§3 Mødetid og -sted

Mødedato, tid og sted skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Møder afholdes normalt ved fysisk fremmøde.

Møder afsluttes normalt senest kl. 21.00. Ubehandlede dagsordenpunkter udskydes til næste møde eller et ekstraordinært møde indkaldes.

Afbud skal meldes til formanden hurtigst muligt, dog senest 5 dage før mødet. Akutte afbud kan naturligvis forekomme senere.

§4 Andre deltagere

Borgmesteren ellers gruppeformanden kan deltage i bestyrelsen med stemmeret.

Bestyrelsessuppleanter kan deltage i alle møder uden stemmeret. Ved rettidige afbud fra medlemmer med stemmeret, kan en suppleant deltage i stedet for medlemmet med stemmeret.

Den lokale folketingskandidat og medlemmer af byrådsgruppen kan deltage i møderne uden stemmeret.

En repræsentant fra DSU kan deltage i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen kan ad-hoc invitere andre til at deltage i møderne uden stemmeret.

§5 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres afstemningen ved formandens stemme.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre der er begæret skriftlig afstemning.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§6 Beslutningsreferater

Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Sekretæren er ansvarlig for referaternes førelse.

Referater skal indeholde en liste over de tilstedeværende medlemmer og afbud, samt omfatte beslutninger, vedtagelser, ændringsforslag og særstandpunkter. Ved afstemninger skal stemmetal noteres i referatet.

Referatet føres under selve mødet, og udsendes senest 5 dage efter mødet til alle med møderet til bestyrelsesmøderne.

§7 Ekstraordinære møder

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§8 Første ordinære møde

Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med medlemmer til aktivitets-, kandidat- og valgudvalg, samt en sekretær og en medlemsansvarlig.

Bestyrelsen udarbejder en mødekalender, der indeholder mødedatoer, og vigtige begivenheder for det kommende halvandet år.

§9 Udvalg og netværk

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og ad-hoc-udvalg eller netværk efter ønske og behov. Et udvalg og netværk kan kun nedsættes, hvis der foreligger et kommissorium for dette. Alle udvalg skal have et bestyrelsesmedlem som tovholder.

Alle tovholdere rapporterer kort fra deres udvalg ved bestyrelsesmøder.

Alle udvalg skal senest en måned inden den ordinære generalforsamling aflægge en kort beretning over dets virke til bestyrelsen, og eventuelt medlemmerne.

§10 Økonomisk status og rapporter

Kassereren fremlægger kort økonomisk status og medlemstal ved ordinære møder.

§11 Udtræder af bestyrelsen

I tilfælde af udtræden af et bestyrelsesmedlem, vil højest prioriteret suppleant indtræde som ordinært bestyrelsesmedlem i den resterede valgperiode.

I tilfælde af formandens udtrædelse, vil næstformanden overtage formandens ansvarsområde frem til næste ordinære generalforsamling.

§12 Revision

Denne forretningsorden revideres årligt på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Revisionen kan også omfatte ændringer foreslået af medlemmerne.

Vi anvender cookies for at sikre, at vi kan levere den bedst mulige oplevelse på vores webside. Ved at fortsætte med at bruge denne webside giver du dit udtrykkelige samtykke til vores brug af cookies. Vi respekterer dit privatliv, og vi bruger kun cookies, der er nødvendige for driften af ​​hjemmesiden og til statistiske formål. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, ved at forlade siden.  Læs mere