Kommunalt arbejdsprogram

Politisk arbejdsprogram 2022 – 2025

Økonomi

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at der skal ydes en høj service for de penge, der er til rådighed. En effektiv økonomistyring samt investeringer i forbyggende tiltag skal sikre, at vi får mest muligt for pengene. Vi ønsker at prioritere velfærd frem for skattelettelser.

Vi vil arbejde for at:

 • prioritere penge til bedre velfærd
 • velfærdsområdet ikke udliciteres til private firmaer, men klares af kommunen
 • styrke den kommunale kassebeholdning ved langsommere gældsafvikling, så der er mulighed
  for at investere i kommunale anlæg.

 • fortsætte kommunes forenklingsdagsorden. Afskaffe al unødig dokumentation og fokusere på
  kerneopgaver.

Kommunen som arbejdsgiver

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at kommunen skal være en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for alle og med dygtige medarbejdere og ledere – både lokalt og centralt. Kommunen skal arbejde målrettet på at tiltrække, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere igennem trivsel, faglig tillid og realistiske forventninger til arbejdsopgaverne.

Vi vil arbejde for at:

 • fokusere på anerkendelse af medarbejderne
 • prioritere mere uddannelse til medarbejderne og styrke de faglige kompetencer
 • medarbejderne får indflydelse på egen faglige udvikling
 • prioritere samarbejdet med de faglige organisationer
 • få fagligt funderede og engagerede ledere, som inddrager medarbejderne i den faglige udvikling
 • udvikle attraktive og inddragende arbejdspladser, hvor stolthed og arbejdsglæde vægtes højt.

Natur, miljø og klima

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at Halsnæs kommune skal have en grøn profil. De rekreative områder skal bevares og være tilgængelige.

Vi vil arbejde for at:

 • der er rent grundvand/drikkevand til vores efterkommere
 • grønne og økologiske varer indgår i kommunens indkøbspolitik.
 • bevare vand- og vådområder, så vi sikrer og udvikler biodiversiteten
 • skabe flere muligheder for, at borgerne kan udfolde sig i naturen, det kan fx være natur- og skovlegepladser, rekreative områder, sheltere og cykelstier. Dette skal ske med respekt for naturen
 • støtte frivillige ”grønne” initiativer og samarbejde med de respektive interesseorganisationer
 • bæredygtighed indgår, når kommunen erhverver køretøjer, og at der etableres flere el-ladere i Halsnæs
 • den energi, der benyttes i Halsnæs kommune, er grøn. (CO2-neutral)
 • prioritere klimaforbedrende tiltag i kommunens anlægsarbejde.
 • bæredygtighed indtænkes ved byggeri og renovering af kommunens ejendomme.

Erhverv

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at vi skal have flere arbejdspladser i kommunen, og vi skal have en langsigtet erhvervsudvikling, hvor grønne virksomheder er et særligt fokuspunkt.

Vi vil arbejde for at:

 • stille forslag, komme med ideer og nytænke med henblik på en langsigtet erhvervsudvikling
 • styrke dialogen med virksomhederne og etablere et godt samarbejde med nye virksomheder
 • der er hurtig myndighedsbehandling og en god og hurtig service over for virksomhederne
 • have tæt kontakt til virksomhederne, så kommunen er på forkant med virksomhedernes behov og muligheder
 • kommunen skal have et stærkt samarbejde med Erhvervsnetværket
 • Hundested Havn bliver servicehavn for en kommende vindmøllepark
 • vi får en bedre digital infrastruktur
 • iværksættere skal mødes med kvalificeret, individuel og hurtig vejledning
 • øge bosætningen
 • understøtte arbejdet med at udvikle konceptet Sustania i Auderødlejren.

Beskæftigelse

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at det er vigtigt at kunne forsørge sig selv; arbejdsmarkedet skal være for alle. Borgere der er sat uden for arbejdsmarkedet, skal tilbydes uddannelse eller arbejde, så de kan forsørge sig selv.

Vi vil arbejde for at:

 • borgerne føler, at de er en del af og bidrager til fællesskabet
 • borgere får en værdig og meningsfuld sagsbehandling med fokus på motiverende samtaler og ressourcer
 • kommunen går forrest for at løfte det sociale ansvar og på den måde inspirerer private virksomheder til at gøre det samme
 • borgere, der endnu ikke er parate til arbejdsmarkedet, får tilbudt opkvalificering og meningsfyldt aktivering
 • samarbejde med arbejdsgiver- og faglige organisationer for at sikre sociale klausuler, arbejdsklausuler og etablering af lærepladser
 • opbygge en tæt kontakt til virksomhederne for at sikre jobmatch med ledige borgere
 • have et rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til fysisk og psykisk handicappede
 • arbejdsgivere bliver informeret om støtteordninger og hjælpeforanstaltninger
 • flygtninge og integrationsborgere, bliver støttet til at få job eller komme i uddannelse
 • understøtte initiativer, der får en større andel af unge under 30 år til enten at kommer i uddannelse eller job.

Turisme

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at flere skal opleve vores kommune. Turismen er vigtig for vores kommune, så vi vil støtte vækst, udvikling og oplysning, hvor turismen spiller en afgørende rolle.

Vi vil arbejde for at:

 • få bygget et ARTIC-center på Hundested havn
 • udvikle natur- og kulturturisme
 • gøre det lettere for turister at finde hertil, finde rundt og få koblet hele turistoplevelsen sammen i pakkeløsninger med transport, spisning, oplevelser og overnatning i et samlet hele
 • VisitNordsjælland fortsat er en vigtig samarbejdspartner og stærk aktør på turismeområdet
 • prioritere samarbejdet med Kongernes Nordsjælland
 • Liseleje/Melby overdrev bliver en af “indgangene” til Kongernes Nordsjælland
 • gøre det let at være cykelturist i Halsnæs
 • hele Halsnæs har en bred vifte af overnatningsmuligheder.

Bolig, lokal– og kommuneplaner

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at vi skal prioritere mennesker, natur og miljø, når vi planlægger.

Vi vil arbejde for at:

 • der i lokalsamfundene skal være forskellige boligtyper (lejeboliger, ejerboliger, lejligheder, parcelhuse, små boliger, store boliger, seniorboliger, ældreboliger, boliger til unge…)
 • der bliver udarbejdet en almen boligstrategi med fokus på social balance for hele Halsnæs Kommune
 • vi i vores kommuneplan og i vores lokalplaner prioriterer fællesarealer og mulighed for socialt samvær
 • der er balance mellem udvikling og natur, så vores naturværdier bevares
 • støtte miljø- og energivenlige boligudstykninger
 • der er præcise og gennemskuelige rammer for, hvad man må og ikke må i vores lokalplaner
 • kommuneplan og lokalplaner skal respekteres; medmindre der er tungtvejende grunde til at fravige dem
 • boligudvikling i videst muligt omfang skal ske i byområder og parcelhusområder (og ikke i det åbne land)
 • boligfortætning skal ske med størst muligt hensyn til naboer
 • der ved byggeprojekter skal anvises p-pladser inden for eget område
 • få lavet en overordnet plan for, hvordan Hundested by skal se ud. Planen skal inkludere sammenhængen mellem by og Havn.

Trafik

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at man trygt skal kunne transportere sig i trafikken, med gode trafikforbindelser og trafikforhold for fodgængere, cyklister, busser, tog og biler.

Vi vil arbejde for at:

 • skabe sikre skoleveje overalt i kommunen
 • forbedre vores stisystemer. F.eks. skolestier, trampestier, naturstier, mountainbikestier, ridestier, kondistier…
 • cyklisme får en høj prioritet i trafikplanlægningen
 • få flere cykelstier
 • prioritere cykling som hverdagsaktivitet i alle aldre
 • den kollektive trafik bliver prioriteret. Dels så man kan komme rundt, selvom man ikke har bil, dels for at begrænse biltrafik og dels for at sikre gode muligheder for pendlere
 • prioritere trafiksikkerheden
 • få en vurdering af hastighedsgrænser i hele kommunen, og vi skal vurdere, om vi lokalt vil foreslå hastighedsgrænser på 30-40 km/timen på udvalgte steder (f.eks. skoleveje og centrumområder)
 • fremkommeligheden på hovedfærdselsårer bliver forbedret, så vi undgår bilkøer
 • lægge optimalt pres på Staten/Vejdirektoratet for at finde en løsning på de trafikområder, hvor vi ikke selv bestemmer. F.eks. forlængelse af motorvejene til Frederikssund og Hillerød.

Skoler

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at folkeskolerne skal stå som stærke lærings- og kulturcentre, som samler lokalbefolkningen og er med til at skabe liv og trivsel i lokalområderne. Vores lokale skoler skal have mulighed for at udvikle sig med deres lokale kendetegn og styrker.

Vi vil arbejde for at:

 • være ambitiøse på børnenes vegne. Vi vil øge faglighed og trivsel.
 • fortsætte med at have fokus på den styrkede skolestart og følge op på, om vores indsatser virker
 • vores lokale folkeskoler skal være et naturligt tilvalg
 • vores folkeskoler skal have attraktive uderum, som indbyder til leg og bevægelse både i skoletiden og udenfor skoletid
 • have velforberedte og nærværende undervisere med tid til forberedelse og samarbejde
 • fortsætte med at uddanne folkeskolens personale inden for både pædagogik og linjefag
 • vores folkeskoler styrker elevdemokratiet; eleverne skal høres, når skolen skal udvikles
 • eleverne fortsat indgår i vores fælles kommunale elevråd og sammen med Ungerådet høres og styrkes
 • folkeskolerne har fokus på digital dannelse; digitale muligheder og også digitale umuligheder
 • have fokus på skolevægring og hjælpe børn med skolevægring bedst muligt
 • vores folkeskoler udvikler robuste børn hjælpe og udvikle de børn, der har en diagnose, så de har de samme muligheder som andre elever
 • arbejde med børns og unges ensomhed, så alle børn kan være en del af et fællesskab og have noget og nogle at spejle sig i
 • styrke Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ved at lave lokale løsninger og oprette et vejlednings-netværk på tværs af skolerne
 • at alle elever får mulighed for individuel UUvejledning.

Uddannelse

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at grundskolen og 10. klasse skal være så godt et fundament, at det giver de unge lyst, evner og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at vi får så mange unge som muligt videre i en ungdomsuddannelse. Grundskolen skal vise vej til både erhvervsuddannelse og de gymnasiale uddannelser.

Vi vil arbejde for at:

 • bygge bro mellem skole og ungdomsuddannelserne
 • vise vores unge, at der findes mange forskellige muligheder indenfor uddannelse, som de skal høre, se og røre
 • vi fortsat skal have en mentorordning med fokus på, at vi får så mange unge som muligt i gang med en ungdomsuddannelse.
 • påvirke de centrale myndigheder til at forbedre vilkårene for virksomhederne, når de ansætter lærlinge og elever
 • vi som kommune er et godt eksempel og går foran ved at tage elever ind på alle område i kommunes virksomheder
 • Gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

Dagpasning

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at alle børn har ret til de bedste muligheder for en god og tryg start på livet. De skal have de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres potentiale – deres sproglige og motoriske færdigheder og deres sociale kompetencer. Alle børn har ret til at blive set og hørt og være en del af fællesskabet. De skal møde kompetente og engagerede voksne og mærke sammenhæng mellem hjem, familie og dagpasning.

Vi vil arbejde for at:

 • forbedre normeringerne
 • sikre en tidlig og hurtig indsats for udsatte børn og børn med særlige behov
 • vi har gode, sunde og inspirerende fysiske rammer
 • tilbyde frit valg mellem institution og dagpleje
 • overgange mellem vuggestuer/dagpleje og børnehaver, og mellem børnehave og skole/mini-SFO er smidige og veltilrettelagte
 • kommunens rige natur, kultur- og foreningsliv inddrages i dagligdagen
 • forældresamarbejdet udvikles og styrkes
 • institutionerne kan udvikle deres individuelle traditioner og kendetegn
 • dagplejen bevares og gives optimale udviklingsmuligheder
 • øge personalets kendskab til at opdage, forstå og håndtere børn med særlige behov
 • vi i personalerekruttering arbejder for en god balance mellem køn og etnicitet så børnene ser mangfoldighed og bredde i mødet med de voksne
 • børnene præsenteres for den lokale natur, kulturog fritidsmuligheder.

Kultur, idræt og fritidsliv

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at kultur, idræts- og foreningslivet skaber livskvalitet, styrker lysten og ønsket om at skabe og opleve sammen og gør livet rigere, skæggere og mere udfordrende. Der skal være lige adgang for alle til kulturen, idrætten og fritidslivet, og der skal være en bred vifte af kulturelle tilbud.

Vi vil arbejde for at:

 • understøtte kunstnermiljøet og skabe muligheder for oplevelser og medskabelse i kunsten
 • inddrage kunsten ved nyt byggeri og nye byrum, samt i læring og oplevelser for børn og unge; evt. gennem store events
 • skabe ARTIC-Center, som et førende nationalt formidlingssted om det arktiske og den geopolitiske dagsorden, hvor Knud Rasmussens liv og opdagelser indgår
 • udvikle kommunen også med internationalt perspektiv ved at bruge vores historie og kulturarv som strategisk redskab
 • skabe flere muligheder for idræt og kulturelle oplevelsesmuligheder for medborgere med udfordringer og fysiske handicaps
 • skabe mulighed for, at alle børn og unge uanset udgangspunkt i deres opvækst oplever kultur, idræt, kunst og natur
 • alle børn og unge fra 0-15 år får en årlig oplevelse med enten idræt, billedkunst, musik, dans, drama, litteratur, demokrati eller natur
 • skabe særlige tilbud for de unge fra 15-25 år
 • der i foreningsarbejde og idræts- og kulturtilbud er fokus på familieaktiviteter
 • kultur– og idrætsfaciliteter, både kommunale og selvejende lokaliteter, skal kunne bruges 24/7 og være lokale kulturcentre
 • udbygge idrætsfaciliteterne på Magleblik i forbindelse med byggeri af ny svømmehal
 • understøtte kommunens idrætsstrategi ved at skabe idrætsfaciliteter , der passer til de ønsker og behov, der er i fremtiden
 • deltage i og samarbejde med regionale og nationale kulturtilbud, når det giver mening for det lokale fællesskab
 • vores historie og kulturarv formidles og tænkes ind i alle relevante beslutninger om udviklingen af kommunen
 • folkebibliotekerne stadig har en stærk placering i kulturlandskabet.

Ældre

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at alle har brug for tryghed og omsorg, og alle har ret til et godt ældreliv. Vi skal udvikle og investere i velfærden, og at enhver indsats skal tage udgangspunkt i den ældres behov.

Vi vil arbejde for at:

 • forebygge af ensomhed
 • der er samlingssteder
 • støtte til udsatte grupper bliver oprettet
 • der tages udgangspunkt i de ældres ønsker og behov og ikke i “samme størrelse passer alle”
 • sikre mulighed for hurtig genoptræning for alle borgere, så ingen mister funktionsniveau varigt på grund af ventetid
 • der er mange aktivitetsmuligheder for forskellige alders- og interessegrupper – udendørs som indendørs
 • motivere ældre til at leve sundt og dyrke motion.

Plejecentre

Socialdemokratiet Halsnæs mener at der skal være gode basisnormeringer på plejecentrene, og at vi skal fastholde, at plejecentrene er kommunale. Vi skal have plejecentre i lokalområderne, og så skal vi gennem god og nærværende ledelse sikre etisk og forsvarlig indsats på plejecentrene.

Vi vil arbejde for at:

 • der kommer flere kompetente hænder i ældreplejen
 • udbygge antallet af plejehjemspladser
 • der er bedre grundnormering i ældreplejen, så der skal bruges færre vikarer
 • udvide antallet af demensboliger
 • der skal være indsatser, der tilgodeser borgere med særlige behov og udfordringer
 • der skal være varierede aktivitetsmuligheder på alle plejecentre, så de ældre ikke mister unødig varigt funktionsniveau

Hjemmepleje

Socialdemokratiet Halsnæs mener at der skal være fokus på borgerkontakten, og at de ældre skal motiveres til genoptræning, men ikke fratages hjælp, hvis de ikke magter det i en periode.

Vi vil arbejde for at:

 • der kommer flere hænder i hjemmeplejen med den nødvendige kompetence
 • hjemmeplejen har fokus på borgerkontakt
 • der kommer så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt.

Børn og familier

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at alle børn og unge har ret til en god og tryg barndom og ungdom, ret til at blive set og hørt og være en del af et fællesskab. Alle børn, unge og familier skal have adgang til vejledning, hjælp og støtte, når det er nødvendigt. Der skal være indsatser på alle niveauer i det forebyggende arbejde, og der skal sikres helhed, kontinuitet og perspektiv i indsatserne.

Vi vil arbejde for at:

 • prioritere tidlig opsporing og hurtig indsats, så sårbare børn og unge og deres familier tilbydes og sikres den hjælp og støtte, de har brug for
 • sikre at barnet/den unges stemme bliver hørt, respekteret og inddraget
 • få en smidig sagsbehandling og et udbygget samarbejde mellem faggrupper og afdelinger
 • have fokus på hele familien/familiebaserede indsatser
 • sikre støtte i eget hjem for at undgå anbringelser
 • anbringelser sker i trygge rammer, og at der følges op på børnenes fortsatte trivsel
 • udbygge brugen af familiehuset som base i det forebyggende arbejde
 • specialpædagogisk grundviden på almenområdet prioriteres, så personalet kan spotte børn, der mistrives, og kender handlemulighederne
 • sikre indsatser, der forebygger ensomhed hos børn og unge
 • have en bred tilbudsvifte til børn og familier, der mistrives.

Sundhed

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at alle skal have mulighed for et sundt liv både fysisk og mentalt. Kommunen skal indtænke sundhedsforebyggelse i alle beslutninger, og lokale patientforeninger skal inddrages.

Vi vil arbejde for at:

 • der er fokus på at forebygge ensomhed
 • støtte udsatte grupper, så de hjælpes til at mestre et sundt liv
 • organisere tiltag, der fremmer borgernes lyst til at dyrke motion
 • der er mange aktivitetsmuligheder for forskellige alders– og interessegrupper – udendørs som indendørs
 • det er nemt at orientere sig om muligheder for at være aktiv – bedre information og afmærkninger
 • sikre tiltag, der sætter fokus på kostens betydning for et sundt liv
 • formidle god og letforståelig information om muligheder, råd og vejledning
 • fremme muligheder for borgenes deltagelse i fællesskaber; både fysiske og digitale
 • samarbejdet med patientforeninger og frivillige koordineres både i den forebyggende del og i tiltag for kronikere
 • prioritere Idrætsstrategien ved at støtte og udvikle idrætsaktiviteter omkring de fire centre i Frederiksværk, Hundested, Melby og Ølsted.

Psykiatri

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at psykiatriske patienter og psykisk sårbare skal støttes lokalt, og at de psykisk sårbare borgere har ret til et liv med indhold og kvalitet.

Vi vil arbejde for at:

 • inddrage den enkelte bedst muligt
 • sikre løsninger, der passer til den enkeltes behov og udfordringer
 • have en tidlig opsporing og indsats for børn og unge med symptomer på psykisk sårbarhed
 • der findes socialpædagogisk grundviden i almenområdet
 • der er hjælp til børn i familier med psykiatriske udfordringer
 • borgere med psykiatriske udfordringer får mulighed for at deltage i fællesskaber
 • alle får et godt og aktivt liv
 • der er lokalt akuttilbud, hvor psykisk sårbare kan henvende sig
 • få mere støtte til psykisk sårbare og indarbejde flere individuelle hensyn
 • der er bedre støtte i overgangen ind og ud af behandlingstilbud
 • der etableres flere boliger og bofællesskaber for psykisk sårbare. Både midlertidige og permanente.

Nærdemokrati og borgerinddragelse

I Socialdemokratiet Halsnæs mener vi at borgerne skal inddrages i udviklingen af vores kommune, og borgerne skal føle sig trygge ved, at der er åbenhed om beslutningerne.

Vi vil arbejde for at:

 • lytte til lokalsamfundets ønsker til planlægning og udvikling
 • inddrage/høre lokalråd, ældreråd, handicapråd, idrætsråd, ungeråd, grønt råd, og foreninger i sager, der omhandler deres område
 • vi ved udvikling af områder vil inddrage borgerne ved borgermøder
 • have fokus på at inddrage de unge og få dem i tale igennem dialogmøder.

Vi anvender cookies for at sikre, at vi kan levere den bedst mulige oplevelse på vores webside. Ved at fortsætte med at bruge denne webside giver du dit udtrykkelige samtykke til vores brug af cookies. Vi respekterer dit privatliv, og vi bruger kun cookies, der er nødvendige for driften af ​​hjemmesiden og til statistiske formål. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, ved at forlade siden.  Læs mere